Sportsplan 2018-01-28T21:27:23+00:00

Sportsplan

Rakkestad IF Fotball

Innledning:

Vi i RIF fotball ønsker å være ÅPEN – RAUS – INKLUDERENDE – SAMLENDE – UTVIKLENDE.

RIF har et hovedmål om å bidra til trygghet, mestring og trivsel for alle spillere, trenere og lagledere. Vi ønsker å utvikle spillere til eget A-lag og andre klubblag på høyere nivå i regionen. Vi skal også bidra til at NFF`s Fair Play blir hovedfokus i alle ledd.

Vi skal ta hensyn til modning, interesse og ferdigheter hos spillerne og vi har et stort ansvar for jevnbyrdighet. Alle våre involverte, spillere, trenere, lagledere og foresatte skal følge

NFF`s Fair Play-retningslinjer.

Det skal avholdes trenerforum minimum 3 ganger i året og trener- og lagledermøter og foreldremøter minimum 2 ganger i året for å jobbe mot og opprettholde disse målene.

Retningslinjene i sportsplanen skal føre til at alle involverte jobber sammen mot et felles mål.

Hvordan skal Rakkestad IF Fotball gjennomføre sportsplanen?

– Den skal videreformidles til trenere og lagledere.

– Hvert lag skal legge den frem for foreldrene.

– Trenerne skal bruke den som verktøy i det daglige arbeidet med å planlegge trening og kamp.

– Den skal tas frem på trenersamlingene.

– Den skal evalueres hvert år.

– Sportsplanen skal være lett tilgjengelig på hjemmesiden.

Retningslinjer for trenere og lagledere

Trenere og lagledere i klubben har en viktig rolle for at alle spillere skal føle mestring, læring og trygghet. De skal være positive og oppmuntrende overfor alle spillere og ta seg av foresatte på en tilfredsstillende måte. Foreldrene skal vise respekt for hverandre, passe språkbruk og for enhver pris unngå røyk og alkohol på banen.

Ved kamper skal trenerne og lederne hilse på dommer og motstandere på en høflig måte og sørge for at begge parter blir godt ivaretatt. Det skal også takkes for kamp etterpå. Vi understreker også viktigheten av å lære spillerne at dommeren alltid har rett og at ufinheter mot dommere ikke godtas.

En ting klubben legger spesielt vekt på, er å takke hverandre også etter hver trening. Dette for å bygge fellesskap og for å få en god avslutning på treningene.

Det understrekes at lojalitet og respekt overfor klubbens retningslinjer er en forutsetning for god drift.

Lagledere har ansvar, sammen med trenere, for at det avholdes to foreldremøter i løpet av året. Et på våren og et på sommeren/høsten.

Retningslinjer for spillere

Alle spillere skal vise respekt for drakta og klubben de er en del av.

De skal ha respekt for hverandre, ta vare på hverandre, være med på å skape harmoni i gruppa og framfor alt være inkluderende overfor nye spillere.

De skal oppmuntre hverandre og jobbe for god lagånd og å gjøre hverandre gode.

Alle spillere skal holde seg for gode til å kjefte på dommere, motspillere og medspillere.

Filming er forbudt.

Og man skal hilse motstandere og dommere både før og etter kamp i henhold til NFF’s Fair Play- retningslinjer:

 • I alle fotballkamper som spilles i Norge skal det gjennomføres Fair Play-hilsen både før og etter kampen.
 • Et klassisk uttrykk for gjensidig respekt.
 • Arrangør er ansvarlige med hjelp av dommer og kampvert.

Retningslinjer for foresatte

Foresatte har et ansvar for å følge NFF`s foreldrevettregler og snakke positivt om klubben i andres påhør. Eventuell kritikk skal rettes til rette vedkommende uten å involvere spillerne. Foresatte har også et ansvar for å stille på foreldremøtene som blir holdt og ellers holde seg oppdatert på informasjon som kommer fra trenere og styret.

Under kamper sitter foreldrene på tribunen eller står på motsatt side av der spillerne og trenere/ledere oppholder seg.

Foreldrevettregler fra NFF

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

 1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Foreldrevettreglene skal henge godt synlig på banen.

Barnefotball 6-12 år

I barnefotballen er det viktig å legge opp til få fokusområder på trening og i kamp i løpet av sesongen. På den måten får spillerne tid og rom til å bygge opp gode ferdigheter i løpet av en lang sesong.

Trenerne skal finne få, men gode øvelser i Treningsøkta som fungerer godt i forhold til nivået i spillergruppa og hva slags fokusområde man jobber med.

Når spillerne blir 10-12 år er det et mål å ha 1-2 keepertrenere tilgjengelig for samlet keepertrening 1-2 ganger i måneden, selv om det ikke nødvendigvis er faste plasser innen laget.

Vi er også opptatt av allsidighet i klubben og all trening utenom fotball skal ses på som en god treningsøkt. Spillerne blir tidlig oppfordret til å drive allsidig aktivitet. Dette bidrar til å utvikle alle sanser og ferdigheter som kommer til nytte i fotballen.

Inndeling av lagene

I Rif skal alle spillere spille kamper med alle, så ofte som mulig. Det betyr at Rakkestadmodellen, opp tom 12 år, der det er flere lag, skal spillerne deles inn i grupper og rullere på å spille sammen. Faste lag hele sesongen eller vår- eller høstsesong, skal unngås.

En måte å dele inn et lag på f.eks hvis et alderstrinn melder på 2 lag, deles spillergruppa inn i 4 jevne grupper hvor det rulleres etter «2 uker» hvilke grupper som spiller sammen.

Nivåpåmelding for G11 og G12 skal gjøres på bakgrunn av de jevne gruppene og ikke et ”første- og andrelag” der det er hensiktsmessig. Er forskjellen i spillergruppa så stor at nivåinndeling virker fornuftig, gjøres dette i samråd med klubbens trenerkoordinator/styre.

Vi mener dette forlenger barnefotballen, tryggheten og utviklingen til enkeltspillerne. Det er trenernes kompetanse og energi på feltet, kombinert med utfordringer og differensiering, som skaper de gode spillerne.

Dersom det er flere lag i samme årsklasse, skal hovedtrener gi begge lag tilnærmet lik oppfølging.

Trenere og spillere skal i fellesskap utarbeide regler for punktlighet, oppførsel og respekt for laget. Fair Play-skolen som Norges Fotballforbund har utarbeidet, er et godt utgangspunkt når lagene skal lage sine egne kjøreregler. På alle nivåer skal Fair Play-skolen gjennomføres årlig, dog med ulik vekting ift alder.

Reglene skal også gjennomgås, sammen med foreldrevettreglene, på minst et av de to foreldremøtene som holdes i løpet av året.

NFF’s Fair Play-skole

NFFs Fair play-skole er et morsomt, enkelt og brukervennlig konsept som setter «god folkeskikk, raushet og respekt» på dagsorden. Ingen pekefingre, ingen fasit – men et refleksjonsbasert konsept der barna selv må tenke over hva de synes er greit eller ikke.

Hovedmålene er:

 • Å gi lærere, trenere og andre en mulighet til aktivt å utforske moralske og etiske problemstillinger sammen med barn.
 • Gjennom refleksjon, diskusjon og oppgaver skal programmet bidra til mindre mobbing, større grad av inkludering og positive atferdsendringer i skole- og fotballmiljøet.

(Kilde: http://www.fotball.no/nff/Fair-Play/Fair-play-skolen/Fair-play-skolen1/)

RIF Fotball har som målsetning at alle lag skal gjennomføre minimum modul 6 før sesongstart på våren.

Ungdomsfotball 13-19 år

I denne aldersgruppa er det et hovedmål for RIF fotball å beholde spillere lengst mulig. Klubben skal gi et tilbud til alle. I ungdomsfotballen skal det legges vekt på rolletrening; bevisstgjøring av de enkelte rollene på banen og at spillerne skal ha fokus på riktige arbeidsoppgaver i kamp. På trening skal det legges vekt på å bygge lag (alle spillere er like viktige) og formasjoner, i tillegg til videreutvikling av basisferdigheter og rolletrening.

Det skal også ses på muligheten for ekstra/andre treningstilbud til de aller beste.

Dersom det er flere lag i samme årsklasse, skal hovedtrener gi begge lag tilnærmet lik oppfølging.

Trenere og spillere skal i fellesskap utarbeide regler for punktlighet, oppførsel og respekt for laget ved å gjennomføre Fair Play skolen. Disse skal også gjennomgås, sammen med foreldrevettreglene, på et av de to foreldremøtene som holdes i løpet av året.

Jentelag

RIF fotball ønsker å være et tilbud for både gutter og jenter i alle aldre. Det er viktig med lag av begge kjønn for å få bredde og et godt sosialt miljø. Vi skal sørge for å opprettholde eksisterende jentelag og sikre videre rekruttering av både yngre og eldre jenter. Dersom det ikke er nok spillere i en årsklasse til å stille rent lag, ses det på muligheten for å sette sammen lag fra to ulike årsklasser.

Spilletid

Alle spillere i kamptroppen skal spille minst en omgang. Dette fordi vi tror det skaper trygghet, utvikling og spilleglede. Fotballspillere ønsker å spille fotball, ikke sitte på benken. På denne måten ønsker vi å beholde flere spillere enda lenger, og at flere som har sluttet kommer tilbake. Dette skal gjennomføres på alle alderstrinn og nivåer, opp tom G19.

Egentrening

Trenerne skal oppfordre og oppmuntre til egentrening hos spillerne. Gjennom bevisstgjøring av nytteverdien av egentrening, vil spillerne kunne bedre hjelpes mot framtidige mål.

Differensiering

RIF Fotballs målsetting er å legge til rette for mestring og utvikling på et fornuftig nivå for alle spillere uansett årsklasse, både i kamp og på trening. Det skal legges til rette for at alle skal få tilfredsstillende trening, uansett mestringsnivå og treningsmotivasjon. Gode opplevelser på treningsfeltet og i kamp gir økt motivasjon og lyst til å trene.

Alle spillere skal ivaretas og det er også lov å være god.

Hospitering

Hospitering vil si at spillere får trene med eldre spillere. Det skal være et tillegg til de vanlige treningene en spiller har, utenfor kampsesong. Dette skal være et tilbud til de som har høy treningsmotivasjon og trener hardt og ikke nødvendigvis bare til spillere som er best. For RIF fotball vil det være aktuelt med hospitering fra 12 år og oppover.

Forutsetning for god hospitering er god kommunikasjon mellom de aktuelle trenerne, at det utarbeides systematiske planer og at det stilles krav til spilleren som hospiterer. Det er også viktig å være ute i god tid med planleggingen av hospiteringen slik at alle parter er godt forberedt.

Det må skapes en forståelse for hvorfor dette virkemiddelet nyttes, og hva det innebærer for de som er involvert.

Treningsprinsipp

I Rakkestad IF Fotball er det smålagsspill som er hovedvirkemidlet for utvikling av gode fotballferdigheter. Smålagsspill er blitt brukt av landene ”på kontinentet” i mange år, mens vi i Norge har vært litt tilbakeholdne. Smålagsspill, kombinert med engasjerte og dyktige trenere, gode øvelser hentet fra Treningsøkta og godt organiserte økter uten venting, kø og med høyt tempo/aktivitet, tror vi vil være med på å utvikle morgendagens fotballspillere. Smålagsspillets fortreffelighet gjenspeiles i alle situasjoner som oppstår, mange ganger og hurtig, ift spill på større baner, hvor spillet går saktere og noen spillere alltid vil stå rolig til enhver tid. Smålagsspillet kan gjennomføres 1 vs 1, 2 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3, 3 vs 3 med joker osv.

Idealøkta

En idealøkt i Rakkestad IF Fotball, enten den er på 60 eller 90 minutter, består av mye sjef over ballen (mest for de yngste), en del spill med og mot, opp mot 50 % smålagsspill og ALLTID avslutninger på mål (eksplisitt) i hver økt. Avslutninger kan komme tidligere i økta hvis treneren vil avslutte med spill.

Hvis det skal spilles på større baner med flere spillere på hvert lag, bør dette kun skje unntaksvis og ikke på hver trening. Begrens også tiden til maks 10 minutter. Jo eldre spillerne blir, jo viktigere blir det med rolletrening og formasjoner, da vil spill på stor bane være et viktig element.

RIF Fotballs spillestil

Karakteristiske trekk ved vår spillestil er:

 • Kollektivt fokus
 • Vinnervilje, god lagånd
 • Ballen langs bakken og holde ballen i laget
 • Tempo i lengderetningen
 • Ta sjanser fremover
 • «Pass and move»
 • Hurtig gjenvinning
 • Ut på kant, doble – inn i midten, vinkelpasninger
 • Soneforsvar (13 år og oppover)

Viktige momenter som skal øves på

 • Basisferdigheter; føring, pasning, drible, mottak. Jfr. Raymond Verhejen (du blir så god som det tempoet du øver i…)
 • Intensitet
 • Scoring/avslutninger
 • Løfte blikket, orientere seg
 • Keeperferdigheter
 • Smålagsspill
 • Spille på fot
 • Bevegelse uten ball
 • Øve på bevegelser/ballkontroll i høy fart

RIF Fotball på treningsfeltet

Treningene til RIF Fotball skal karakteriserer ved:

 • Trygghet, mestring
 • Fast oppstart og fast avslutning, punktlighet
 • Takke hverandre for god trening
 • Den gode pedagogen, rom for å feile. Vi øver oss på trening.
 • Hjelpsomhet/oppmuntring, engasjement
 • Høy aktivitet, lite kø
 • Smidige overganger mellom øvelsene
 • Mange ballberøringer, ballen med i alle øvelser
 • «Fryse» spillet underveis for veiledning. Viktig å balansere slik at det ikke blir for mye stopp og ikke veldig aktiv bruk før spillerne er 11-12 år.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.