Organisasjon 2017-02-01T23:10:04+00:00

Organisasjon

Organisasjonsplan Rakkestad IF – Fotball

 

Rakkestad IF – Fotball er en breddeklubb i Rakkestad, med nedslagsfelt i sentrum og Bergenhusområdet, med Bergenhus skole og Rakkestad Ungdomsskole som viktige rekrutteringsarenaer.

Fotballgruppa er en undergruppe av Hovedstyret, og er sammen med turngruppa de to mest aktive gruppene. I klubben er det en del ”sovende” grupper, mens andre er i mindre grad aktive. Fotballstyret og håndballstyret er i stor grad selvstyrende, med egen organisasjon og økonomi. Lederne møter på hovedstyrets faste møter. Klubben har felles årsmøte, hvor hovedleder og leder for turn og fotball rapporterer om gruppenes aktivitet.

RIF Fotball har en målsetting om å være en breddeklubb som legger til rette for alle, dvs de som ønsker å bruke mye tid på fotball og de som ikke ønsker å bruke mye tid, men ha det som en sosiale arena. Sistnevnte er RIF uansett, hvilket nivå spillerne er på, og det ansvaret ønsker vi å være oss bevisst. Vi er opptatt av å ha en oppdragende effekt og at RIF-spillerne skal være hyggelige og dugelige mennesker.

Vår sportslige profil går i stor grad ut på å legge forholdene så godt til rette som mulig slik at spillere kan møte krav, utfordringer og oppgaver tilpasset eget nivå. Dette gjøres ved å ha en klar overordnet filosofi for klubb-, lag- og spillerutvikling, og ved å ha godt utdannede trenere som har sin filosofi forankret i vår sportsplan.

Det betyr at vi skal oppmuntre våre spillere til å være aktive i så mange idretter som mulig, og vi belønne dem med gode tilbakemeldinger og mye spilletid, i de lavere aldersklassene. Der hvor vi stiller lag i KM vil det være naturlig å ønske en større del av delaktighet på fotballtreningene.

Dette dokumentet beskriver strukturen i fotballgruppa og har som målsetting å understøtte formålet om å være en positiv kraft i nærmiljøet.

Fotballstyrets hovedoppgaver og oppbygning

Fotballstyret har som hovedoppgave å sørge for at det er mest mulig hensiktsmessig aktivitet i klubben. Det betyr å sørge for en bærekraftig økonomi, gode treningsforhold, utdannede og engasjerte trenere og lagledere samt hele tiden løse de ulike løpende oppgavene som oppstår.

 

Styret har mange oppgaver, men de viktigste er:

 • Arbeide med sponsorinntekter.
 • Melde på lag.
 • Ansette trenere og trenerkoordinator, skrive kontrakter med seniorspillere.
 • Oppstart av nye lag.
 • Organisere dugnader.
 • Gjennomføre a-lags kamper etter ØFK sitt regelverk.
 • Sørge for nok klubbdommere til de aldersbestemte lag.
 • Sørge for at alle lag har nok utstyr til treninger og at de har drakter/bekledning slik at de kan representere klubben på en korrekt måte.
 • Søke kommunale, statlige og private midler.
 • Ansvarlig for treningsleir for seniorlaget.
 • Ansvarlig for klubbens økonomi, det betyr også å måtte si nei av og til…
 • Ha kontakt med kommunen og ØFK, i forhold til økonomi, baneforhold, spillere og lag
 • Være kontaktpunkt mot sponsorer.
 • Ha oppdatert baneoversikt til enhver tid.
 • Medlemskontingent.
 • Arrangere, i samarbeid med trenerkoordinator, trener- laglederforum og trenermøter.
 • Ta vare på ”de gode hjelperne”, de uunnværlige menneskene som har større eller mindre roller som klubben er helt avhengig av.
 • Arrangere sosiale tilstelninger og være en pådriver for samhold, klubbkjærlighet og fellesskap.

 

Fotballgruppa har følgende oppbygning:

Beskrivelse av roller med ansvarsoppgaver

Fotballeder

 • Overordnet ansvar for all drift av fotballgruppa
 • Organisere og kalle inn til styremøter
 • Ansvarlig for overordnet kommunikasjon med Østfold Fotballkrets (ØFK)
 • Ansvarlig for kontakt med kommunen og andre samarbeidspartnere
 • Ansvarlig for klubbens økonomi, herunder også anvisning av alle utbetalinger
 • En av to overgangsansvarlige
 • Ansvarlig for utarbeidelse av årsrapport
 • Velges for 1 år av gangen

Nestleder

 • Leders stedfortreder
 • Senioransvarlig
 • Ansvarlig for kontrakts skriving med seniorspillerne
 • Ansvarlig for klubbens nettside

Kasserer/økonomiansvarlig

 • Ansvarlig for å utbetale alle fakturaer/utlegg etter leders anvisning
 • Føre løpende regnskap
 • Levere månedsrapporter til fotballstyret
 • Levere årsregnskap til revisor
 • Lage budsjettdokument

Sekretær

 • Ansvarlig for å føre protokoll fra samtlige av styrets møter

Ungdomsleder

 • Ansvarlig for drift av ungdomsavdelingen, i samarbeid med resten av styret
 • Kontaktpunkt for trenere og ledere ved spørsmål av administrativ karakter
 • Ansvarlig for organisering av oppstart av nye grupper/årskull

Fiks, medlems- og treningsavgiftsansvarlig

 • Ansvarlig for påmelding av alle lag til seriespill
 • Ansvarlig for at klubben har oppdatert medlemsregister
 • Ansvarlig for å sende ut, og purre opp, treningsavgifter
 • Ansvarlig for å legge til alle roller i FIKS

Utstyrsansvarlig

 • Ansvarlig for å ha oversikt over klubbens, og lagenes utstyr
 • Ansvarlig for å kjøpe inn utstyr
 • Ansvarlig for å dele ut rett utstyr til rett lag
 • Klubbens kontaktpunkt mo utstyrsleverandør

Kontraktsansvarlig

 • Ansvarlig for alle kontrakter av trenere og hjelpetrenere

Sponsoransvarlig

 • Ansvarlig for kontakt med eksisterende sponsorer
 • Følge opp og påse at kontraktene overholdes, og faktureres
 • Være med å skaffe nye sponsorer/midler til klubben

Klubbhus/skiltvegg

 • Ansvarlig for driften av klubbhuset, sammen med klubbhusansvarlig i hovedstyret
 • Ansvarlig for drift og vedlikehold av skiltvegg/sponsorvegg
 • Kontaktperson ved spørsmål ang sponsorer og skilt

 

 

 

 

 

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.